Groepsleerkracht in Rotterdam

Voor komend schooljaar zijn wij op zoek naar een fulltime groepsleerkracht, groep is bespreekbaar.

Over de Vliedberg:
De Vliedberg is een open katholieke school, hetgeen betekent dat elk kind, dat wij passend onderwijs kunnen bieden, van harte welkom is. De sfeer die u op onze school aantreft wordt gevoed door onze katholieke identiteit: eerbied en respect voor elkaar en voor
al wat leeft en bestaat in de wereld om ons heen. Een gelijkwaardigheid en saamhorigheid van iedereen temidden van verschillende culturen. Wij zien het dan ook als onze taak om binnen het onderwijs vorm en inhoud te geven aan normen en waarden, liefde en respect,
zorg en aandacht en verantwoordelijkheidsbesef.

Voor meer informatie over de school, klik op: http://www.kbsvliedberg.nl/

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: 
·          in het bezit is van een PABO diploma;
·          de missie en visie van de RVKO onderschrijft en uitdraagt;
·          op eigentijdse wijze invulling geeft aan de katholieke identiteit en visie van de school onderschrijft en uitdraagt;
·          in nauwe samenwerking met je collega’s en de directie zorgt voor een optimale onderwijskwaliteit.

Wij bieden:
·          een inspirerende leer- en werkomgeving;
·          een professioneel en innovatief werkklimaat;
·          salariëring conform de CAO-PO.

Solliciteer